GDPR COMPLIANCE

Bij het ondertekenen van het order verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het verwerken van hun gegevens conform onze algemene voorwaarden.

De opgegeven gegevens of persoonsinformatie zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en contracten in het kader van onze beroepsactiviteiten.  Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd.

Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.  De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy en GDPR wetgeving. De verkoper zal alle mogelijke maatregelen nemen om de gegevens die bij het tot stand komen van de overeenkomst zo goed mogelijk te beveiligen. 

Wij, TH-GROUP, met zetel te Bruggesteenweg 249, 8830 HOOGLEDE België, zijn de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG en aldus verantwoordelijk voor de hieronder uiteengezette gegevensverwerking.

U kunt onze Data Privacy Manager te allen tijde contacteren via de volgende contactgegevens:

Mail: gdpr@th-group.eu

De verstrekking van de volgende gegevens is nodig om een contract met u te kunnen aangaan en om uw registratie als klant te kunnen verwerken: klantnaam (= uw naam of naam van uw bedrijf), sector, rechtsvorm, facturatieadres, business telefoonnummer, fiscaal nummer (voor klanten binnen de EU: btw-nummer), minstens de gegevens van één aankoopverantwoordelijke (d.w.z. zaakvoerder), functie van de aankoopverantwoordelijke (d.w.z. zaakvoerder of aankoper), bewijs van het bestaan van uw bedrijf. De overige gegevens die we in het kader van de klantregistratie verzamelen, worden vrijwillig door u verstrekt. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele voorwaarde of aan een voorwaarde die nodig is om een contract aan te gaan. Als u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u.

Als datasubject kunt u te allen tijde onze Data Protection Officer contacteren via de bovenvermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen volgens de AVG. Deze rechten zijn:

  • Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen (recht van inzage, Art. 15 van de AVG),
  • Het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld (recht op rectificatie , Art. 16 van de AVG),
  • Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek (recht op gegevensverwijdering, Art. 17 van de AVG),
  • Het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt (recht op beperking van de verwerking, Art. 18 van de AVG),
  • Het recht om de persoonsgegevens over de datasubject te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm en om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, Art. 20 van de AVG),
  • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking om die te staken (recht van bezwaar, Art. 21 van de AVG),
  • Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming te staken. Deze intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking (recht om toestemming in te trekken, Art. 7 van de AVG).
  • Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op de AVG (recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, Art. 77 van de AVG).